اصول موزائیک کاری در ساختمان سازی

اصول موزائیک کاری در ساختمان سازی

کارخانه موزائیک سازی

دسترسی سریع به مطالب مقاله

اصول موزائیک کاری در ساختمان سازی

تیم مهندسی آنامیس کلیه امور مدیریت در تهران و اطراف تهران را از طراحی سه بعدی تا اجرا با بهترین قیمت ها انجام می دهد.
لازم به ذکر است به علت گستردگی و رابطه تنگاتنگ آنامیس با تولیدکنندگان و واردکنندگان، تهیه تمامی مصالح به صورت دست اول و با بهترین قیمت صورت می گیرد. برای تماس با ما فقط کافی است بر روی شماره بالا کلیک کنید.
در ادامه شما را به خواندن این مقاله دعوت می کنیم:

ملات مصرفی در فرش کردن موزاییک

برای فرش کردن آجر موزائیک در کف پوش ها ملات ماسه آهک، ملات باتارد و اکثرا ملات ماسه سیمان مصرف می شود.

ملات ماسه آهک: از مخلوط کردن ماسه ریز دانه از ۱۰ میلیمتر و شیره آهک به مقدار ۱۷۵ تا ۲۰۰ کیلوگرم در متر مکعب ملات مقاومی ساخته می شود که می توان از آن برای ملات ریزی زیر آجرهای موزاییک استفاده کرد. چون ملات ماسه آهک مانند ملات ماسه سیمان تاب زیادی ندارد نیاز به زیر سازی دارد.

ملات باتارد: این ملات از مخلوط ماسه با دانه بندی ریز به اضافه شیره آهک به اندازه ۱۰۰ کیلوگرم در مترمکعب و با استفاده از ۱۵۰ کیلوگرم سیمان ساخته می شود. ملات ماسه، آهک و سیمان را با مخلوط شیر آهک با سیمان پرتلند می سازند. آجر موزائیک روی ملات ماسه، آهک و سیمان فرش می شود. ملات ماسه آهک و سیمان زود می گیرد، تاب ملات شکفته و سیمان از ملات آهک بیشتر است و زودتر می گیرد.

ملات ماسه سیمان: از مخلوط کردن ماسه دانه بندی شده و سیمان به عیار ۳۰۰ کیلوگرم در مترمکعب، ملاتی با تاب زیاد ساخته می شود که مصرف آن در فرش کردن آجر موزاییک سبب زیاد شدن دوام موزائیک فرش می شود.

نکته ۱: ماسه مصرفی برای ملات ساختن نباید دارای خاک معدنی یا نباتی باشد.

توجه ۲: از مصرف ماسه های بدون سیلیس برای ملات موزاییک فرش باید اجتناب کرد. زیرا در این حالت عمل چسبندگی ملات با خلل و فرج موزائیک انجام و سبب لق و جدا شدن موزاییک از ملات می شود که بعد مراحل تعمیر موزائیک در کف پوش دشوار خواهد بود. ملات مصرفی ماسه سیمان باید در اندازه مشخص و کم ساخته شود و بلافاصله مصرف شود. زمان از شروع ساختن ملات تا پایان مصرف آن نباید از یک ساعت تجاوز کند.

زیر سازی برای موزائیک
زیر سازی برای موزائیک

موزائیک فرش بدون شیب (تخت)

موزاییک روی سطح بدون شیب مانند فضاهای داخلی ساختمانهای مسکونی فرش می شود همان طور که از نام این موزائیک فرش می آید، کف پوش در چهار ضلع کاملا تراز فرش می شود.

رعایت بند در موزائیک فرش

بند موزاییک فرش در حد متناسب باعث پیوند و یکپارچه شدن، موزائیک با ملات مصرفی می شود. نشست موزاییک در ملات و دوغاب در اطراف موزائیک از طرف دیگر سبب غوطه ور شدن موزائیک در ملات سفت و دوغاب شل می شود.

از این رو باید اندازه بند موزاییک فرش در حدی باشد که دوغاب سیمان با داشتن ریز دانه ماسه و گرد سنگ در بندهای اطراف موزائیک تا عمق و رسیدن دوغاب به ملات زیرین اثر و نشست داشته باشد. توجه: اندازه درز موزائیک فرش نباید از 5 میلیمتر کمتر باشد تا نشست کردن دوغاب به درون درز به خوبی انجام شود. وجود درز های تنگ و موزاییک فرش بدون درز سبب می شود که دوغاب به درون درز های اطراف موزائیک نرود و سبب لق شدن موزاییک فرش در اثر آمد و شد زیاد به خصوص در اثر سقوط اجسام سنگین در کف پوش ها می شود از اینرو اندازه درز موزاییک فرش همواره باید 5 میلیمتر باشد.

زمان دوغاب ریزی

زمان ساختن ملات سیمان ۲۵ دقیقه و زمان مصرف آن ۳۰ دقیقه جمعا یک ساعت مرحله گیرش اولیه ملات سیمان یا اصطلاحا آزمایش خمیری سیمان است. بدیهی است بعد از این زمان اگر ملات سیمان ورز مجدد بگیرد، گیرش ملات سیمان از بین رفته و باعث کاهش مقاومت ملات می شود از این جهت دوغاب ریزی موزائیک فرش باید با سرعت و بعد از دو ساعت از فرش موزاییک انجام شود.

روش کار

کرم گذاری به وسیله موزائیک

 ١- ملات زیر گرم موزائیک را به اندازه ۲ سانتیمتر پخش می کنیم. موزائیک را روی ملات پهن شده گذاشته و با تخماق آهسته روی آن کوبیده تا در ملات نشست نماید. سپس تراز را چپ و راست بر سطح موزاییک می گذاریم به طوری که از دو جهت سطح موزائیک کام افقی شود.

 ۲ – به فاصله بیشتر از دو متر گرم دلیل دیگر در ضلع مقابل همتراز و یک باد با گرم نخست گذاشته می شود

دلیل گذاری بین دو کرم

 ۱- پس از تراز کردن دو کرم و یک باد کردن آنها به وسیله ریسمانکار بین دو گرم ریسمان کشی می شود. سپس ملات پخش شده و موزاییک گذاری با رعایت درز به اندازه 5 میلیمتر در راستای ریسمانکار گذاشته می شود.

 ۲- موزائیک برای دلیل بین دو گرم از یک طرف در راستای ریسمانکار با فاصله یک میلیمتر گذاشته می شود.

کرم گذاری متقابل و گونیا سازی

۱- کروم گذاری متقابل و سوم با رعایت یک باد سازی از راستای گونیا و تراز سازی دو کرم متقابل با یکدیگر انجام می شود.

۲- دلیل گذاری بین دو کرم اول و سوم بنا به اصول ذکر شده انجام می گیرد.

دلیل گذاری سوم

پس از اجرای سروته برداری و کنترل اقطار بنا به اصول گفته شده در دو دلیل گذاری اول و دوم، دلیل گذاری سوم نیز انجام می شود.

فرش کردن موزائیک به کمک ریسمانکار

دلیل گذاری سوم

 ١- ملات بین دو دلیل به صورت تخت و بلندتر از سطح زیر موزاییک دلیل به اندازه 5 میلیمتر پخش می شود. ۲ – ریسمان کشی بین دو دلیل انجام می شود.

 ۲- موزائیک فرش با رعایت درز و قرار نگرفتن ملات بین درز، تخماق زدن و هم باد سازی در راستای ریسمانکار اجرا می شود.

توجه : برای اثر نکردن ملات در درز موزاییک فرش، یک موزائیک در کنار موزاییک دیگر با هدایت هر موزائیک از بالا به طرف پایین و مماس با دو موزاییک همجوار و گونیا تا راستای ریسمانکار پایین گذاشته می شود. سپس با کوبیدن بر سطح موزائیک، موزاییک از دو جهت ریسمانکار و پشت ناحیه رج قبلی، کار گذاشته می شود و باید بلافاصله کار انجام یافته بررسی شود.

فرش کردن موزائیک به روش شمشه کش کردن

 ۱- در این روش ریسمان کشی به جای رج به رج، دو رج به دو رج انجام می شود. پس از پخش کردن ملات به طور اصولی موزاییک اول در راستای ریسمانکار بر سطح ملات گذارده می شود و پس از تخماق زدن بر سطح موزائیک، آن را در راستای ریسمانکار جا می گذاریم. در این حالت موزاییک نیز هم از جهت ریسمانکار و هم از جهت موزائیک دلیل و با قطعه همجوار از نظر همسطح بودن بررسی می شود.

 ۲- موزاییک قطعه دوم از یک جهت با پشت موزائیک قطعه اول که در راستای ریسمانکار گذاشته شده و از جهت دیگر در راستای موزاییک و قطعه رج قبلی کار گذاشته و همسطح با آنها بررسی می شود. این همسطح بودن با کمک شمشه چهار گرده کلفت انجام می شود.

نصب و اجرای پنل های سه بعدی ساختمانی !

دوغاب ریزی بین درزهای موزائیک فرش

۱- پس از پایان یافتن موزاییک فرش با ماسه ریز دانه غربال شده به نسبت 4 پیمانه ماسه و یک پیمانه سیمان دوغاب ماسه سیمان ساخته و آن را روی سطح موزائیک فرش میریزیم و با تیغه لاستیکی و یا جارو کشیدن دوغاب ماسه سیمان را بین درز بندها هدایت می کنیم تا اینکه در میان موزاییک های فرش، پر شود.

 توجه : چون کناره چهار طرف موزاییک فرش درز باز است، قبل از دوغاب ریزی آن درزها با ملات خاک سنگ و سیمان پر شود.

تمیز کردن سطح موزائیک فرش شده

  1. پس از دوغاب ریزی با کمچه کشی دوغاب سفت شده درزها را پر می کند.
  2. بعد سنگ و خاک سنگ را به نسبت یک پیمانه از هر کدام به طور خشک مخلوط کرده بر سطح دوغابی که در لای درزها رفته پاشیده و روی سطح موزاییک فرش پهن می شود.
  3. آب دوغاب ماسه و سیمان را گرد سنگ و خاک سنگ جذب می کند. سپس با لبه کمچه خاک سنگ و گرد سنگ نمناک از سطح موزائیک فرش جمع آوری می شود.
  4. پس از پایان یافتن کار با پارچه یا گونی سطح موزاییک فرش و درزها تمیز می شوند.
0 0 امتیاز ها
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments
اجرای دکوراسیون مدیترانه ای
مهندسین آنامیس

دکوراسیون داخلی به سبک مدیترانه ای

گروه مهندسی آنامیس با بهره برداری از مهندسین مجرب و فعال در حیطه معماری و عمرانی فعالیت می کند. به علت وسیع بودن صنعت ساختمان، در این مسیر متخصصین

ادامه مطلب